سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ،قلم ، قسم !
 
سه چیز را پاک نگه دار : جسم ،لباس ، خیال
 
از سه چیز را به کار گیر: عقل ، همت ، صبر!
 
 از سه چیز خود را دورنگهدار: افسوس ، فریاد ، نفرین !
 
سه چیز را آلوده نکن: قلب ، زبان ، چشم !
 
 
اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن:
 
خدا ، مرگ و دوست .